Privacy Statement | Werken bij Smurfit Kappa

Privacy Statement

WERVING EN SELECTIE

 VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING recruitment traineeship

 1. DOEL EN REIKWIJDTE VERKLARING

Het doel van deze verklaring is u uit te leggen hoe uw persoonsgegevens door de Smurfit Kappa Group (de “Group”, “wij/we”, “ons”) verwerkt worden en welke gegevens, inclusief de hieronder vermelde persoonsgegevens, over u (“persoonsgegevens”) verzameld en verwerkt worden wanneer:

 

 • U deelneemt aan een wervingsactie van de Group;
 • U uit eigen beweging uw cv op ad-hocbasis verstrekt aan een vertegenwoordiger van de Group; 
 • U solliciteert voor een gepubliceerde vacature bij de Group;

 

Ten behoeve van deze verklaring is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens het bedrijf Smurfit Kappa te Oosterhout, onderdeel van de Group. Over het algemeen vallen uw persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de Group. Zie voor meer informatie over de Group en een volledige lijst van de onderdelen van de Group de website van de Group (www.smurfitkappa.com/vHome/com/Locations). De onderdelen van de Group hebben procedures ingevoerd ter waarborging van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring geldt voor alle bij Group ingediende sollicitaties en door SK gecoördineerde wervingsacties. Als u vragen heeft of zich zorgen maakt over deze verklaring, neem dan contact op met onze Management Development Manager Monique Vrolijk; zij is te bereiken via +31648507021 of monique.vrolijk@smurfitkappa.nl

BELANGRIJK: Wanneer we uw cv ontvangen via een wervingsbureau waarmee u een overeenkomst heeft, raden wij u aan de verklaring gegevensbescherming van dat wervingsbureau in kwestie door te nemen zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door dat bureau, dat verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, onafhankelijk van de Group verwerkt worden.

Wij werken in de sollicitatieprocedure voor het traineeship samen met YSE (www.yse.nl), derhalve zullen wij uw sollicitatie rechtstreeks aan YSE doorsturen.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VERKLARING

Deze verklaring geldt voor de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken vanaf het moment dat u tijdens een sollicitatieprocedure persoonsgegevens verstrekt tot aan het moment waarop u bij ons in dienst treedt (indien van toepassing). Na aanvang van uw dienstverband valt de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer onder deze verklaring, maar is daarop onze verklaring gegevensbescherming voor medewerkers van toepassing (die aan u verstrekt wordt wanneer uw dienstverband bij de Group aanvangt).

 

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Als onderdeel van het wervings- en selectieproces verzamelen we de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, geslacht, woonadres, e-mailadres, telefoonnummers, nationaliteit, burgerlijke staat, land van geboorte;
 • Gegevens over uw eerdere dienstverbanden zoals de duur daarvan en uw functie;
 • Gegevens over uw kwalificaties zoals vaardigheden, opleiding, de talen die u spreekt (met inbegrip van het niveau), of u in aanmerking komt voor werken in een bepaald land (bv. uw nationaliteit of gegevens over visa), uw ervaring in de functie waarnaar u solliciteert en in andere bedrijfstakken;
 • Gegevens over uw voorkeuren zoals functies waarin u geïnteresseerd bent, informatie over beschikbaarheid voor een gesprek en/of indiensttreding bij de Group (d.w.z. uw huidige opzegtermijn) of werk op continue basis (bv. voltijds of deeltijds of in de weekends) of u openstaat voor overplaatsing of thuiswerken, of u bereid bent te reizen voor het werk en of u over eigen vervoer beschikt;
 • Gegevens die u aan ons verstrekt in antwoord op onze verzoeken of vragen tijdens sollicitatiegesprekken (waaronder informatie over u die wij tijdens het gesprek en/of het wervingsproces verzamelen);

Als u via LinkedIn solliciteert naar een functie gebruiken wij de informatie die u eerder aan LinkedIn verstrekt hebt mogelijk als gegevens voor uw sollicitatie. We vragen u dan aan LinkedIn toestemming te geven om uw persoonsgegevens met ons te delen voor dit doel.

Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en/of u op te nemen in een wervingsactie. Tot slot kan het ook noodzakelijk voor ons zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om handelingen uit te voeren om u een arbeidsovereenkomst aan te bieden en met u te sluiten. Wanneer u niet bereid bent uw persoonsgegevens voor de in deze verklaring vermelde doelen te verstrekken, zijn wij niet in staat uw sollicitatie te beoordelen en/of u op te nemen in een wervingsactie en/of u een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

We wijzen erop dat wanneer u gegevens opneemt die naar uw oordeel relevant zijn voor uw sollicitatie of het wervingsproces, zoals begeleidende brieven, referenties van eerdere werkgevers en andere documenten die mogelijk uw persoonsgegevens bevatten, wij die persoonsgegevens bewaren en verwerken overeenkomstig de voorwaarden van deze verklaring.

 1. REDENEN VOOR VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de volgende tabel staan de belangrijkste redenen (“rechtsgrond”) en doelen (“doeleinden”) voor het verzamelen, verkrijgen en verwerken van uw persoonsgegevens bij de Group. Derde partijen en partijen binnen de Group waarmee we uw persoonsgegevens mogelijk delen (“ontvangers”) worden opgesomd in artikel 5 (Verstrekking van uw persoonsgegevens) van deze verklaring.

 

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Rechtsgrond

We kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen, verzamelen en verwerken wanneer dit noodzakelijk is ter vergemakkelijking van het wervingsproces.

 

Doelen

We verkrijgen, verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor:

 • De verwerking van uw sollicitatie, onder andere om contact met u op te nemen over sollicitatiegesprekken en/of om u daarna een functie aan te bieden;
 • Het beoordelen van uw persoonsgegevens ten opzichte van vacatures die naar ons oordeel mogelijk geschikt zijn voor u;
 • Het controleren van door u aan ons verstrekte gegevens aan de hand van externe bronnen;
 • Het opvragen van informatie bij derden, zoals kwalificaties en referenties, mits door u geautoriseerd;
 • Aan uw sollicitatie gekoppelde assessments (PPA en aanverwanten);
 • Het bewaren van uw gegevens (wanneer u wordt afgewezen) zodat wij contact met u kunnen opnemen als bij de Group vacatures ontstaan die mogelijk interessant zijn voor u.
 • Om zoveel mogelijk potentiële kandidaten te kunnen informeren over vacatures;
 • Het verzamelen van feedback over en evaluatie van het wervingsproces; en
 • Promotie voor interne en externe wervingsevenementen.

 

BELANGRIJK

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zorgen wij voor een zorgvuldige afweging van de mogelijke gevolgen daarvan voor u en uw gegevensbeschermingsrechten. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins op grond van het recht hiertoe verplicht of bevoegd zijn).

 

U heeft te allen tijde recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij deze verwerken op basis van de rechtsgrond dat wij onze gerechtvaardigde belangen nastreven.

 

 

VERVULLING VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING

Rechtsgrond

Het is noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken ter vervulling van wettelijke verplichtingen die op ons als werkgever rusten op grond van het geldende Nederlands recht en het EU-recht.

Doelen

We verkrijgen, verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de volgende wettelijke verplichtingen:

 • Ter nakoming van Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, gelijkheid en gezondheid en veiligheid;
 • Ter nakoming van Nederlandse en Europese belastingwetten; en
 • Ter nakoming van andere geldende Nederlandse en Europese wetten.

 

 

 

 

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we deze verzamelen (zoals uiteengezet in dit artikel 4), tenzij we in redelijkheid menen dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wanneer we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een doel dat daarmee geen verband houdt, stellen wij u daarvan overeenkomstig artikel 9 van deze verklaring op de hoogte en leggen wij uit welke rechtsgrond ons toestaat dit te doen.

 

 1. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens of een deel daarvan verstrekken aan de volgende partijen:

 • Interne bedrijfsonderdelen, zoals Human Resources, IT, Finance/Payroll, Group Managers, systeembeheerders en ondersteunend personeel die een vacature hebben gepubliceerd in hun afdeling of die een gesprek met u voeren;
 • Uw voormalige werkgevers als u hen als referentie heeft opgegeven;
 • Wervingsbureaus (bij de recruitment van het Traineeship werken wij samen met YSE);
 • Leden en aandeelhouders van de Group;
 1. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan leden van de Group of andere ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bepaalde ontvangers (onze externe dienstverleners en andere bedrijven binnen de Group) die uw persoonsgegevens voor ons verwerken, kunnen uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER dat niet in een passende mate bescherming van uw persoonsgegevens biedt. Wanneer dergelijke doorgiften plaatsvinden hanteren wij het volgende beleid: a) deze vinden niet plaats zonder onze schriftelijke toestemming vooraf; en b) er wordt een passende doorgifteovereenkomst toegepast ter bescherming van uw persoonsgegevens, zoals de modelcontractbepalingen of andere goedgekeurde doorgiftemechanismen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en toezichthoudende autoriteiten (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

 1. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer uw sollicitatie succesvol verloopt, worden de tijdens het solllicitatie-/wervingsproces door ons verzamelde en door u verstrekte persoonsgegevens door ons bewaard ten behoeve van uw arbeidsovereenkomst. Die persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met onze verklaring gegevensbescherming voor medewerkers en onze beleidsnota bewaring (deze stellen wij aan u ter beschikking op het moment dat u in dienst treedt).

In geval van een afwijzing bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden na een gesprek met u of toezending van uw sollicitatie zodat we contact met u kunnen opnemen in verband met toekomstige vacatures bij de Group die naar ons oordeel mogelijk interessant voor u zijn en zodat we ons kunnen verdedigen tegen mogelijke vorderingen van u over ongelijke behandeling.

We wijzen erop dat we onder bepaalde omstandigheden uw gegevens langer kunnen bewaren, bijvoorbeeld als we bezig zijn met de afhandeling van een vordering of te goeder trouw menen dat de wet of een bevoegde toezichthouder naar ons oordeel redelijkerwijs langere bewaring van uw persoonsgegevens kan verwachten of opleggen.

 1. UW RECHTEN EN HOE U DEZE KUNT UITOEFENEN

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die in dit artikel 8 toegelicht worden. Deze omvatten met name het recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze gerechtvaardigde belangen. We wijzen erop dat deze rechten onder bepaalde omstandigheden niet absoluut zijn.

Recht

Toelichting

Recht op inzage

U heeft het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben en op inzage daarin. We brengen u kosten in rekening voor een dergelijk inzageverzoek wanneer wij menen dat uw verzoek ongegrond of excessief is.

Recht op rectificatie

U heeft het recht te verzoeken om aanpassing of rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die we van u hebben.

 

Recht op wissing

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u het recht op bezwaar uitoefent (zie hieronder) en wij geen zwaarderwegende reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze verklaring vermelde doeleinden.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft in bepaalde gevallen het recht ons te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, ook wanneer u meent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn of ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is. Als u zich terecht beroept op dit recht, slaan wij uw persoonsgegevens op en verwerken we deze niet verder tot de kwestie is opgelost.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt ons verzoeken om verstrekking van de persoonsgegevens die u aan ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits dit technisch uitvoerbaar is. Dit recht geldt alleen indien: (1) we uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u; en (2) de verwerking geautomatiseerd gebeurt. 

 

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij deze verwerken op basis van de rechtsgrond dat wij onze gerechtvaardigde belangen nastreven.

 

 

U kunt al deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij onze Management Development Manager.

 

We laten u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, weten welke acties wij ondernomen hebben naar aanleiding van uw verzoek in verband met een van deze rechten. Wij kunnen deze termijn verlengen tot ten hoogste twee maanden als dit gelet op de omstandigheden van het verzoek nodig is. Wij brengen u echter op de hoogte als daarvan sprake is.

 

 1. VRAGEN OVER DEZE VERKLARING

Als u zich zorgen maakt over de wijze waarop uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt worden, neem dan contact op met onze Management Development Manager via +31648507021 of monique.vrolijk@smurfitkappa.nl.

Als u hierna niet tevreden bent over de inspanningen en het antwoord van de Group, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor nadere informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Wanneer we deze verklaring geheel of gedeeltelijk wijzigen, naar ons goeddunken, worden eventuele wijzigingen direct van kracht vanaf het moment dat we u op de hoogte brengen van deze wijziging.

 

Wanneer wij op enig moment besluiten uw persoonsgegevens op een aanzienlijk andere wijze te gebruiken dan is aangegeven in deze verklaring of op een andere wijze dan aan u bekendgemaakt is op het moment dat deze verzameld werden, stellen wij u daarvan op de hoogte. U kunt dan bepalen of wij uw persoonsgegevens op de nieuwe wijze mogen gebruiken.

Als u vragen heeft of zich zorgen maakt over deze verklaring, neem dan contact op met Monique Vrolijk. De gegevens daarvan vindt u in artikel 9 van deze verklaring.

 

Maak een Jobalert

Wil je automatisch bericht als wij in 2021 weer trainees gaan werven?

Maak een Jobalert